český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Slovenščina slovenský
IBIOTEC VEGELUB® AL je první mazivo s certifikací H1, 3H, a bez obsahu látek MOSH a MOAH
Last update: 2024/02/15 14:51

Multifunkční technická kapalina
pro bezpečnost potravin

Separační, antiadhezivní a mazací
H1 3H, bez obsahu látek MOSH, POSH a MOAH

 

 

 

 

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání

21/080024 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Skupenství

 Vizuální kontrola

Čirý

-

Barva*

 Vizuální kontrola

Žlutá

-

Zápach

 Čichová kontrola

Lehký

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

913

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4720

-

Bod tuhnutí

 ISO 3016

-18

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

%

Kinematická viskozita při 40°C

 NF EN 3104

36

cSt

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 10

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOST

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 NF EN 22719

N/A

°C

Spodní mez výbušnosti

 -

N/A

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 -

N/A

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo 

 NF ISO 6885

< 6

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

< 26

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

Úplná absence

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

VLASTNOST

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

 WGK Německo

0

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

 L 33 T 82

více než 90

%

Snadná biologická rozložitelnost

OECD 301 A za 28 dnů
Rozklad DOC

 

 ISO 7827

 

více než 90

 

%

Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost

OECD 301 C za 28 dnů

Biologický rozklad za 67 dnů

 modifikovaná MITI 

 100

 

Biologická rozložitelnost 301 F manometrický respirometrický test za 28 dnů

 OECD 301 F

< 70

certikace BPL

Bioakumulace 

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

 OECD 107

 

nižší než 1

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

 - 

0

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 - 

0

%

Obsah rozpouštědel

 - 

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí 

 -

0

%

Obsah sloučenin s PRP

 -

0

%

Obsah sloučenin s ODP

 -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

0,80

kg Ekvivalent uhlíku

 

POPIS

Produkt nové generace, s modifikovanými rostlinnými estery. Garance absence látek živočišného původu.

Snížení tření a opotřebení. Anti-oxidační, antikorozní, nevysychající, zcela stabilní.

 

OBLASTI POUŽITÍ

VEGELUB® AL je vhodný pro široký rozsah provozních teplot od -20 °C do +150 °C, a proto jej lze použít v mrazírnách a pekárnách.

Nepřilnavá úprava a mazání dopravních pásů, forem, šneků.

Mazání nožů, rotačních nožů, dělicích nástrojů, čepelí, kráječů, řezaček, vykosťovacích nástrojů, výklopníků, vodítek.

Mazání zařízení pro přenos informací, vaček a zdvihátek.

Opracování kovových fólií stříháním a lisováním, balicích komponentů, kroužků, výsuvů.

 

OPTIMALIZACE ZPŮSOBU POUŽITÍ

Instalace mazacího systému má extrémně rychlou návratnost investice. Optimální množství v hydrodynamickém režimu je 2 x Ra. Ra je v mikronech, průměrná hodnota drsnosti povrchu substrátů v kontaktu (vrcholy až prohlubně).
Mikromazání je technika přidávání přesného množství procesní kapaliny. Označuje se také jako MQL čili Minimum Quantity Lubrication.

Výrazné snížení použitého množství.
Je součástí metody 5S.
Je součástí Lean Managementu: muda, muri, mura.
Zkrácené doby zásahů pro techniky údržby. Snížené riziko chyb. Snížené riziko cizích těles v potravinách díky absenci oddělitelného vybavení.
Bez rozpouštědel, bez emisí par, bez emisí organických těkavých sloučenin.

 

POUŽITÍ

Mikromazání se používá při úkonech, jako je například:

 

 • obrábění (řezání, vrtání, vyvrtávání, závitování, frézování, protahování, soustružení)
 • řezání a lisování (mazání pásu, přímé nanášení do nástroje)
 • deformace (ohýbání trubek, zužování) – kování a lití
 • ochrana proti korozi
 • mazání dopravníků
 • mazání částí strojů
 • mazání při montážních operacích, montáž pryžových dílů
 • označování
 • lepení
 • zemědělsko-potravinářský průmysl

 

VÝHODY

Přesné a spolehlivé mikromazání snižuje množství spotřebního materiálu na minimum.

 

TECHNOLOGIE

Mezi rozstřikovacími a mikromazacími systémy je značný rozdíl.

Rozstřikovací systém rozvádí kapalinu, jejíž průtok je regulován nastavitelnou tryskou.

Rozstřikování se obvykle používá k pokrytí velkých ploch nebo pro vysoké průtoky.

V mikromazacím systému je dávkování kalibrováno pomocí objemového mikročerpadla, jehož výtlak je obvykle nastavitelný. Průtok závisí na zdvihovém objemu a zdvihové rychlosti mikročerpadla. Rozsah průtoku je od 77 mm3 za hodinu do více než 1,4 litru za hodinu.

 

Po nadávkování může být kapalina:

 • vyvedena do místa, kde se namáčí plst, nebo může vytékat po kapičkách
 • rozstřikovaná pomocí trysky
 • rozstřikovaná přes vnitřní stranu protahováku nebo trubky.

 

Trysky jsou k mikročerpadlům připojeny jednoduchými hadičkami,

 • které dopravují olejovou mlhu. Mikročerpadlo může napájet několik koaxiálních
 • trysek, které vedou olej a vzduch odděleně. Každá tryska je spojena s mikročerpadlem.

 

V tom případě:

 • jemnost rozstřikování trysek je nastavitelná
 • distribuce oleje mezi tryskami je dokonalé
 • za běžných podmínek nedochází ke znečištění ovzduší. Mlhu je nutné vytvářet jen velmi zřídka.

 

VYBAVENÍ

Zde jsou odkazy na:

 

PREZENTACE

                                                    200l sud                         20l nádoba

Verringert Reibung und Verschleiß bei mechanischen Komponenten. Anti-Haftmittel. Trennmittel. IBIOTEC VEGELUB® AL, das erste nach H1, 3H zertifizierte Schmiermittel ohne MOSH und MOAH, 3H-Schmiermittel, NSF 3H-Schmiermittel. Trennmittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel, Schmiermittel für den direkten Kontakt zu Lebensmitteln. Schmiermittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit,
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií,
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE