český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Slovenščina slovenský
IBIOTEC VEGELUB® AL prvo mazivo s certifikatom H1, 3H in brez ogljikovodikov, nasičenih z mineralnim oljem, brez aromatskih ogljikovodikov iz mineralnih olj.
Last update: 2024/02/15 14:51

Technická multifunkčná kvapalina
pre potravinársku bezpečnosť

Vhodná pre formy, protipriľnavá a mazacia
H1 3H, bez MOSH, bez POSH, bez MOAH

 

 

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie

21/080024 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadné

-

Farba*

 Vizuálny

Žltá

-

Zápach

 Posúdenie čuchom

Ľahké

-

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

913

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4720

-

Bod tuhnutia

 ISO 3016

-18

°C

Rozpustnosť vo vode

 -

0

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

36

cSt

Index kyslosti

 EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 10

ppm

CHARAKTERISTIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

 NF EN 22719

bez

°C

Dolná hranica výbušnosti

 -

bez

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 -

bez

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo 

 NF ISO 6885

< 6

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

 -

< 26

-

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

Úplná absencia

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160°C.

 GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

 WGK Nemecko

0

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25°C

 L 33 T 8233 82

vyššia ako 90

%

Ľahká biologická rozložiteľnosť

OECD 301 A počas 28 dní
Absencia CHSP (COD)

 

 ISO 7827

 

vyššia ako 90

 

%

Ľahká a konečná biologická rozložiteľnosť

OECD 301 C počas 28 dní

Biologická rozložiteľnosť za 67 dní

 Modifikovaný test MITI  

 100

 

Biologická rozložiteľnosť 301 F, test manometrrickej respirometrie počas 28 dní

 OECD 301 F

>70

certifikácia BPL

Bioakumulácia 

Koeficient delenia: n-oktanol/voda

 

 OECD 107

 

nižšia ako 1

 

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

 - 

0

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 - 

0

%

Obsah rozpúšťadiel

 - 

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie 

 -

0

%

Obsah zlúčením s PRP

 -

0

%

Obsah zlúčenín s ODP

 -

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti

 ISO 14040

0,80

Kg ekvivalent uhlíka

 

OPIS

Formulácia novej generácie modifikovaných esterov rastlinného pôvodu. Produkt zaručene bez látky živočíšneho pôvodu.

Zníženie trenia a opotrebenia. Protioxidačný, protikorózny, nevysušujúci, úplne stabilný.

 

APLIKÁCIE

VEGELUB® AL má veľký teplotný rozsah použitia od -20°C do +150°C a môže sa teda používať v mraziarňach alebo pekárňach.

Protipriľnavá úprava a mazanie pásov dopravníkov, foriem. Závitovka.

Mazanie nožov, rotačných nožov, deličiek, čepelí, razičov, gilotín, vykosťovacích lavíc, vyklápačov, vodiacich tyčí.

Mazanie informačných prevodoviek, vačiek, tlačidiel.

Transformácia kovových plechov strihaním a lisovaním, obalových komponentov, krúžkov, tire-up.

 

OPTIMALIZÁCIA SPÔSOBU POUŽITIA

Inštalácia mazacieho systému má mimoriadne rýchlu návratnosť investície. Optimálna veličina v hydrodynamickom režime je 2 x Ra. Ra je v mikrónoch, priemerná hodnota drsnosti povrchu substrátov, ktoré sú v kontakte (vrcholy až údolia).
Mikromazanie je metóda privádzania presného množstva kvapaliny v procese. Nazýva sa aj MQL alebo Minimum Quantity Lubrication

Výrazné zníženie použitého množstva.
Je súčasťou metódy 5S.
Je súčasťou Lean Managementu: muda, muri, mura.
Skrátené časy zásahov pre technikov údržby. Znížené riziko chyby. Znížené riziko cudzích telies v potravinách vďaka absencii oddeliteľného zariadenia.
Bez rozpúšťadiel, bez emisií pár, bez emisií organických prchavých zlúčenín.

 

POUŽITIE

Mikromazanie sa používa v nasledujúcich procesoch:

 

 • obrábanie (rezanie, dierovanie, vŕtanie, rezanie vnútorných závitov, frézovanie, pretlačovanie, sústruženie)
 • strihanie a lisovanie (mazanie pásu, priamy prívod do nástroja)
 • deformácia (ohýbanie rúrok, zužovanie) · kovanie a odlievanie
 • protikorózna ochrana
 • mazanie dopravníkov
 • mazanie strojových súčiastok
 • mazanie procesov spájania, montáž gumových súčiastok
 • značkovanie
 • lepenie
 • poľnohospodársko-potravinársky rezort

 

VÝHODY

Presné a spoľahlivé, mikromazanie umožňuje znížiť množstvo spotrebných materiálov na minimum.

 

TECHNOLÓGIE

Existuje značný rozdiel medzi striekacími systémami a mikomazacími systémami.

Striekací systém rozptyľuje kvapalinu, ktorej prietok reguluje nastaviteľná dýza.

Striekanie sa všeobecne používa na pokrytie veľkých povrchov alebo pre veľké výkony.

V mikromazacom systéme dávkovanie kalibruje volumetrické mikročerpadlo, ktorého objem valca motora je väčšinu času nastaviteľný. Prietok je funkciou objemu valca motora a kadencie činnosti mikročerpadla.  Rozsah prietoku dosahuje 77 mm3 za hodinu na viac ako 1,4 litrov za hodinu.

 

Po nadávkovaní sa kvapalina môže privádzať:

 • pomocou rúrky k miestu nasávania pomocou plste alebo tečenia po kvapkách.
 • k dýze na jej striekanie
 • k vretenu alebo k rúrke na striekanie vo vnútri.

 

Dýzy sú spojené s mikročerpadlami hadicami:

 • jednoduchými, ktoré dopravujú olejovú hmlu. Mikročerpadlo môže napájať niekoľko koaxiálnych
 • dýz, ktoré dopravujú oddelene olej a vzduch. S každou dýzou je spojené jedno mikročerpadlo.

 

V tomto poslednom prípade:

 • je jemnosť striekania dýz regulovateľná
 • rozdelenie oleja medzi dýzy je dokonalé
 • Atmosférické znečistenie obyčajne neexistuje. Len veľmi zriedka je potrebné vytvárať hmlu.

 

ZARIADENIA

Tu sú odkazy na:

 

PREZENTÁCIA 

 

                                                    Bol 200 L                         Môcť 20 L

Verringert Reibung und Verschleiß bei mechanischen Komponenten. Anti-Haftmittel. Trennmittel. IBIOTEC VEGELUB® AL, das erste nach H1, 3H zertifizierte Schmiermittel ohne MOSH und MOAH, 3H-Schmiermittel, NSF 3H-Schmiermittel. Trennmittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel, Schmiermittel für den direkten Kontakt zu Lebensmitteln. Schmiermittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana,
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku
technickú radu
technické charakteristiky
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov,
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE